Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności


zakład archeologii

średniowiecza i nowożytności


kierownik zakładu:

Prof. dr hab. Witold Świętosławski


adiunkci:

dr Arkadiusz Koperkiewicz,

dr Joanna Dąbal


problematyka badawcza:

  • studia nad kulturą materialną państwa krzyżackiego w Prusach
  • praktyki pogrzebowe we czesnym średniowieczu
  • studia nad uzbrojeniem średniowiecznym
    Europy i Azji
  • studia nad dziejami i kulturą średniowiecznych ludów Wielkiego Stepu
  • archeologia miast


Prof. dr hab. Witold Świętosławski

dr Arkadiusz Koperkiewicz


dr Joanna Dąbal


Ostatnio modyfikowane: 03.12.2012