Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

kontakt

Józef Borzyszkowski: profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX wieku oraz Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Historii, prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku – stowarzyszenia ludzi nauki związanych z ziemią kaszubsko-pomorską, badacz dziejów i kultury Kaszubów i Pomorza. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt książek własnych, bądź takich, których jest współautorem czy redaktorem, oraz setki artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jest wydawcą i promotorem wielu tomów wspomnień Pomorzan i tomików poezji – dawnych i współczesnych twórców. Zainicjował i realizuje wydawaną przez Instytut Kaszubski serię „Pro memoria…”, poświęconą generalnie wybitnym Kaszubom i Pomorzanom, w której znalazł się również tom: „Pro memoria Ks. Józef Tischner (1931-2000). Filozof Szczęsnych Darów.”

W latach 70. był opiekunem Sekcji Etnograficznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UG, prowadzącej badania w okolicach Jeziora Żarnowieckiego w związku z budową zespołu elektrowni… Ich owocem m.in. jest jego książka „Nadole. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców” (2 wydania) oraz Zagroda Skansenowska w Nadolu, Oddział Muzeum w Pucku. Wśród uczniów Profesora, uczestników i absolwentów jego seminarium doktorskiego jest grono muzealników – etnografów. Jest współautorem t. IV, cz. II „Historii Pomorza”, zawierającego jego opracowania dot. dziejów literatury polskiej i kaszubskiej na Pomorzu w XIX wieku oraz kultury materialnej i duchowej ludności Pomorza w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Najważniejsze publikacje: Tam gdzie Kaszub kuńc. Monografia wsi Karsin; Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego; Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920; Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku; Tam gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin; Wielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii; Modra kraina. Dzieje i współczesność gminy Parchowo; Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku; Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu; Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna; O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjsie losy i dziedzictwo kultury; Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania -kultura-życie codzienne. Jest autorem koncepcji i tekstów albumów: „Boże Męki. Kapliczki i krzyże przydrożne na Kaszubach”(foto Alfons Klejna) i „Kaszuby. Ziemia i ludzie” (foto Kazimierz Rolbiecki).

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim 2010/2011:
Historia Kaszub i Pomorza (wykład)
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2011