Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

Informacje ogólne

Dyżur (lipiec-wrzesień): po wcześniejszym umówieniu się

Kontakt:

Email: a.p.kowalski@wp.pl

Tel: (+48 58) 523 37 25

ŻYCIORYS ZAWODOWY

1. 1983-1988 studia archeologiczne i etnologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2. 1988 - 1999 asystent i adiunkt w Zakładzie Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii UMK

3. 1999 – 2000 adiunkt w Katedrze Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

4. 2000 – 2004 adiunkt w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. 1. 01. 2005 prof. nadzwyczajny w Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Stopnie i staże naukowe

1994 doktorat z zakresu filozofii w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, Metodologiczne problemy badań nad symboliką rytuałów śmierci w społeczeństwach wczesnotradycyjnych, promotor Prof. dr hab. Anna Pałubicka.

2002 habilitacja z zakresu filozofii w Instytucie Filozofii UAM na podstawie pracy Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei.

1991 staż zawodowy w Uniwersytecie Warszawskim z zakresu archeologii i etnologii.

1997 staż w Instytucie Historii Kultury Materialnej AN w Petersburgu w zakresie etnologii historycznej i lingwistyki

2009 pobyt badawczy w University of London w zakresie antropologii antycznej i indoeuropeistyki.

Dydaktyka: historia filozofii, teoria kultury, antropologia kultury, prehistoria sztuki.

.

Działalność naukowa: uczestnictwo w projektach badawczych, z których najważniejszy „Eidolon”, realizowany we współpracy z instytucjami naukowymi z Niemiec i z udziałem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych z Polski, zaowocował kilkoma publikacjami. Pierwsza nosi tytuł Eidolon.Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy (2000). Kolejne to Konstruktywizm w humanistyce (2003), Umysł a kultura (2004), Aksjologiczne źródła pojęć (2005), Bezpieczeństwo ontologiczne (2007); Język i przedstawienie (2008). Wszystkie są pracami zbiorowymi, których jest współredaktorem. Drugi wieloletni projekt dotyczy tematyki sztuki i wytwórczości w kulturach pierwotnych, a jego podsumowaniem są tomy z cyklu Estetyka w archeologii, [t.1. 2003; t.2. 2006; t.3. 2010].

Działalność organizacyjna:

1. Sekretarz Międzynarodowej Komisji Językowej działającej przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, od 1998.

2. Członek Komisji Dziejów i Metodologii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, od 1999.

3. Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2012).

Problematyka badawcza

Filozofia i kulturowa antropologia wspólnot protohistorycznych; archaiczne formy doświadczenia i oglądu świata, tzw. etnofilozofia i etnopsychologia; teoria mitu i myślenia magicznego; lingwistyczne rekonstrukcje starożytnych kategorii kulturowych (prehistoria idei i wyobrażeń z zakresu etyki, estetyki). Podstawy warsztatowo - empiryczne: znajomość leksykografii indoeuropejskiej i nostratycznej (nostratic), archeologia i sztuka wspólnot starożytnego Barbaricum.

Ostatnio modyfikowane: 04.11.2011