Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Dr Jacek Splisgart

Informacje ogólne

Dr Jacek Splisgart
Dyżur: czwartek 13:15 - 14:45 (Zakład Etnologii UG, pokój 111)
Tel.: (+ 48 58) 523 3727
Kontakt:jacek.splisgart@ug.edu.pl
Zakład Etnologii, Instytut Archeologii,
Uniwersytet Gdański
ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk
Wykształcenie:
2005-2010
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Poznań
Studia doktoranckie/Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii 
Rozprawa doktorska: „Obrzędowość doroczna i rodzinna w Japonii a mechanizmy zmiany kulturowej”, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, prof. UW dr hab. Agnieszka Kozyra
2007-2008
The Graduate University for Advance Studies, Sakura, Japonia
Faculty of Comprehensive Studies in Folklore (pod kierunkiem prof. Takanori Shintani)
Uzupełniające studia w zakresie folklorystyki japońskiej 
2001-2004
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań
Studia magisterskie/Magister etnologii 
Praca magisterska: „Gejsza. W poszukiwaniu tradycji w Japonii”
2001-2002
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Katedra Orientalistyki, Poznań
Uzupełniające studia japonistyczne 
1998-2001
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań
Studia licencjackie/Licencjat etnologii 
Praca licencjacka: „Wpływy euro-amerykańskie na kulturę japońską w latach 1542-1952”
Zainteresowania badawcze:
Antropologia ludów morza, Antropologia rodziny, historia etnologii i antropologii kulturowej, historia oraz współczesne kierunki badań japońskiej etnologii, historia państw Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea, Chiny), obrzędy pogrzebowe oraz kult zmarłych, przemiany w japońskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej, status grup mniejszościowych we współczesnej Japonii oraz ich wizerunek w kulturze masowej, studia kulturowe, tożsamość etniczna i narodowa, tradycyjna i współczesna kultura japońska, zmiana kulturowa (tradycja/nowoczesność i lokalność/globalność).
Dydaktyka:
Uniwersytet Gdański, Instytut Archeologii, Zakład Etnologii
2011/12 (semestr zimowy)
• Etnologia świata - Ameryka - wykład
• Kultura symboliczna ludów plemiennych - ćwiczenia
• Metodyka Badań terenowych - ćwiczenia
2012 (semestr letni)
• Etnologia ludów nadmorskich - wykład;
• Etnologia świata - Afryka - wykład
• Formy myślenia mityczno-magicznego - wykład;
• Kultura symboliczna ludów plemiennych - wykład;
• Warsztaty etnologiczne - konwersatorium.
Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
2010
• Problemy napotkane w badaniach nad kulturą japońską - wykład gościnny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
2010 (semestr letni)
• Japonia w pamiętnikach i relacjach z podróży - wykład fakultatywny
2009 (semestr letni)
• Język japoński dla etnologów (kurs podstawowy)
2008/09 (semestr zimowy)
• Kultura Japonii z elementami języka - wykład fakultatywny
• Kultura Japonii (dla studentów zaocznych) - wykład fakultatywny 
2007 (semestr letni)
• Historia kultury japońskiej - wykład fakultatywny 
• Historia kultury japońskiej (dla studentów zaocznych) - wykład fakultatywny 
Granty naukowe:
Japanese Society for the Promotion of Science, „Nihon no nenchū-gyōji” (Japońska obrzędowość doroczna) - PE07017, 2007-2009
Doświadczenia badawcze:
• 2009 (czerwiec-październik) - badania nad kultem zmarłych w pref. Ibaraki, Japonia;
• 2007 - 2008 - Visiting Researcher (Visiting Scholar) w National Museum of Japanese History, National Institute for the Humanities, pobyt naukowy w ramach grantu badawczego „Nihon no nenchū-gyōji” (Japońska obrzędowość doroczna) przyznawanego przez Japanese Society for the Promotion of Science, Japonia;
• 2006 (czerwiec- październik) - kwerenda biblioteczna połączona z konsultacjami naukowymi dotyczącymi rozprawy doktorskiej (zbieranie materiału fotograficznego), Japonia;
• 2005 (luty-czerwiec) - badania terenowe nad japońską obrzędowością rodzinną, Japonia;
• 2004 - (luty-kwiecień) - badania terenowe poświęcone związkom instytucji gejszy z japońską tradycją (stypendia badawcze JM Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału Historycznego UAM), Japonia;
• 2003 (lipiec-wrzesień) - badania terenowe poświęcone japońskiej tradycji (Kioto/Osaka, Japonia);
• 2002 (wrzesień-listopad) - badania nad japońską obrzędowością rodzinną (Tokio, Japonia);
• 1999-2000 - badania terenowe poświęcone stereotypowi Niemców na pograniczu polsko-niemieckim (Ośno Lubuskie).

Publikacje

Książki:

Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych wczoraj i dziś, Wrocław 2012, ss.216.

Artykuły/rozdziały w książkach:

(wspólnie z M. Jaworską), Zmiany w kulcie zmarłych w Japonii na przykładzie święta bon, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 4/2013 [przyjęte do druku], ss. 16.

Od historii pisanej do historii mówionej. Wpływ myśli Yanagita Kunio na rozwój nauk etnologicznych w Japonii, (w:) M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka (red.), Historia – Interpretacja – Reprezentacja, Gdańsk [w druku], ss. 12.

Obrzędowość okresu dojrzewania jako istotny składnik procesu kształtowania się tożsamości kulturowej i etnicznej we współczesnej Japonii, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 2/2012: 114-129.

Przemiany ekonomiczne a kultura japońska w latach 1870-1945, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 169-180.

Wpływ mediów na przemiany kultury i społeczeństwa japońskiego w XX wieku, (w:) W. Kuligowski, M. Hermanowski (red.) Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, Poznań, 2012, s. 36-49.

Zmiana modelu japońskiej rodziny, a sytuacja ludzi starszych, (w:) Kulturowe
konteksty starości, Wrocław 2010, ss. 14.

Pōrando no minzokugaku no rekishi (History of polish ethnology), „Bulletin of the National Museum of Japanese History”, Sakura, nr 148/2008: 33-62.

Instytucja gejszy. Przykład adaptacji tradycji w społeczeństwie japońskim, „LUD” nr 89/2005: 141-155.

Tłumaczenia:

Sekizawa Mayumi, Powojenny rozwój ekonomiczny a zmiana modelu życia Japończyków, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 195-209.

Shintani Takanori, Wpływ mechanizacji rolnictwa na życie wiejskie w Japonii, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 181-194.

Fotografie do artykułów dotyczących problematyki związanej z Polską:

Mokuzō kurēn. Chūsei no omokage wo todomeru, „Pelican Club Europe”, nr 56, 3/2011.

Wielkopolska Minzokushigaku yagai hakubutsukan. Mukashinasukashii mura he no tabi, „Pelican Club Europe”, nr 58, 5/2011.

Poznan no kyūshichōsha. Kawaii yagi ga goaisatsu, „Pelican Club Europe”, nr 44, 3/2010.

Bamber hakubutsukan. Minzoku no rūtsu wo saguru, „Pelican Club Europe”, nr 49, 8/2010.

Kyūshijōhiroba. Chūsei no jidai he taimusurippu, „Pelican Club Europe”, nr 53, 12/2010.

Cepelia. Pōrandojū no mingeihin ga seizoroi, „Pelican Club Europe”, nr 51, 10/2010.

Fara kyōkai. Sōgon na paipuorugan no neiro ni attō, „Pelican Club Europe”, nr 37, 8/2009

Inne:

Autor wystawy fotograficznej „Rok w Japonii”, Bytom 2009.

Ostatnio modyfikowane: 11.03.2013